سیستم در حال اجرای درخواست شما است ، لطفاٌ شکیبا باشید

معرفی معاونت آموزشی 

        آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص بينش و نگرش سرمايه‍‍‍هاي انساني است. دربسياري از كشورهاي پيشرفته ميزان مهارت ودانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب ميشود. از اين رو هزينههاي مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان يك سرمايه گذاري مفيد و مؤثر تلقي ميگردد. علاوه بر آموزشهاي عالي مقطعدار كه از طريق دانشگاهها ومراكز رسمي دولتي ويا غير دولتي ارائه ميگردد، آموزشهاي كوتاهمدت بدو خدمت و يا حين خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزايش كارايي در افراد ميشود، نقش بسزايي در توسعه كمي وكيفي توليد و موفقيت سازماني و تشكيلاتي خواهد داشت. لذا شناسايي جوامع هدف، تعريف دورههاي آموزشي كاربردي واشتغالمحور، تدوين برنامهها و دورههايي آموزشي مطلوب، استفاده از اساتيد متخصص و مجرب ميتواند از نقطهنظر كارايي واشتغالزايي، دورههاي آموزشي كوتاهمدت را از بسياري دورههاي بلندمدت سودمندتر نمايد. جهاددانشگاهي از همان سالهاي اوليه فعاليت، با تشكيل معاونت آموزشي و برگزاري مستمر دورههاي آموزشي كوتاهمدت تخصصي در سطح كشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلكه استقبال اقشار دانش آموخته را نيز به اين دورهها معطوف دارد. 

        ارتقا مهارت دانشجويان، برگزاري دورههاي آموزشي مبتني بر اشتغال قشر تحصيل كرده، برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان و ... از جمله مهمترين اهداف مراكز آموزش كوتاهمدت جهاد دانشگاهي ميباشد كه با توجه به استقبال شهروندان اصفهاني به خصوص قشر تحصيل كرده، قطعاً در آينده شاهد گسترش كمي وكيفي اين مركز در سطح استان اصفهان خواهيم بود. در اين مجموعه تلاش شده است تا نسبت به معرفي دورههاي آموزشي كوتاهمدت عمومي وتخصصي مراكز آموزشي جهاددانشگاهي واحد اصفهان اقدام گردد. علاوه بر دورههاي مندرج در اين كتابچه مراكز آموزشي جهاددانشگاهي با بهرهمندي از توانايي مدرسين مجرب وسوابق موجود، آمادگي خود را برای برنامهريزي، تدوين اجراي برنامهها و دورههاي آموزشي تخصصي مورد تقاضاي دستگاهها، سازمانها و نهادهاي كشور اعلام ميدارند.

 مراكز آموزش كوتاه مدت جهاد دانشگاهي واحد اصفهان :

      مراكز كوتاهمدت جهاد دانشگاهي واحد اصفهان از سال 1368 فعاليت آموزشي خود را در دوره هاي كوتاه‍‍مدت عمومي وتخصصي در رشتههاي زبان انگليسي وكامپيوتر در دانشگاه اصفهان آغاز نموده ودر راستاي گسترش فعاليتهاي خود در طول سالهاي گذشته علاوه بر مركز آموزش واقع در دانش تخصصي كوتاهمدت نيز در شهر اصفهان راهاندازي كه مركز شماره 2 به صورت تخصصي در زمينه آموزش زبانهاي خارجه و مركز شماره 1 به صورت تخصصي در زمينه آموزش علوم كامپيوتر IT ، پيامنور ، تحصيلات تكميلي، تربيت معلم، كشاورزي و... فعاليت ميكنند.

        همچنين در كنار جهاد دانشگاهي واحد اصفهان، مراكز آموزش جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان در خيابان پنج رمضان نيز مشغول فعاليت وبرگزاري دورههاي تخصصي كوتاهمدت مي‍باشند.

        آنچه پيش رو داريد چكيدهاي از توانمنديهاي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان و عصاره بيش از دو دهه تجربه اين نهاد انقلابي در امر خطير آموزش مي‍باشد.اميد است ارائه اين خدمات نقش مؤثري در شكوفايي جامعه وتوسعه وتعالي ايران داشته باشد

 معرفی دورههای آموزشی  کوتاهمدت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان