گروه علوم تربیتی

توضیحات دوره

مقدمه:

با توجه به اهمیت به سزاي بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادي و لزوم به کارگیري سرمایه ها و پس اندازها به عنوان گامی در جهت ایجاد اشتغال که منجر به افزایش و رشد سرمایه گذاري می شود، نیاز به برگزاري دوره آموزشی در زمینه آموزش مبانی تئوري و عملی سرمایه گذاري ضروري می نماید.

هدف:

– توانمندسازي مخاطبین در زمینه شیوه سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار..

توانایی های فراگیران در پایان دوره:

– به کارگیري روشهاي صحیح سرمایه گذاري پربازده و خرید و فروش به موقع سهام در بازار بورس اوراق بهادار.

– تشریح روشهاي مختلف قیمت گذاري سهام.

نام دوره ها مدت دوره(ساعت)
آشنایي با روش هاي صحيح سرمایه گذاري و ارزیابي اوراق بهادار (بورس) 28