روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف زندگی، پیشرفت های شگرفت در علوم و فنون گوناگون و تاثیرات عمیق آن در عرصه های مختلف زندگی، آموزش مستمر نیروی انسانی را ضرورت می بخشد. از سوی دیگر آموزش، یکی از عمده ترین ابزار توسعه و گسترش آگاهی های عموم به ویژه در جهت تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح کیفی زندگی تلقی می شود . بنابراین گسترش این آموزش ها، زمینه یک سرمایه گذاری مطمئن بر روی نیروهای آینده ساز کشور خواهد بود. لذا این گروه فعالیت خود را از سال 1388 در جهاددانشگاهی آغاز نموده و دوره های ذیل را به صورت مستمر برگزار می نماید .

گروه علوم تربیتی  جهاد دانشگاهی اصفهان

براساس یافته هاي روانشناسی و علوم تربیتی، سالهاي پیش از دبستان و دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده اي دارد .در این دوران حساس و مهم، یادگیري کودکان عمیق تر، سریع تر و آسان تر انجام می شود، تواناییهاي آنان در جنبه هاي مختلف رشد، شکوفا می شود و پایه هاي اصلی شخصیت آنها شکل می گیرد. ایجاد محیط غنی و پربار همراه با کاربرد شیوه هاي آموزشی مناسب، رشد و پرورش کودکان را در این سالهاي پراهمیت تضمین می کند. بدون تردید وجود مربیان آگاه معتمد و مدیران کاردان، براي آموزش کودکان پیش دبستانی و دبستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اهداف گروه علوم تربیتی

ارتقای دانش و مهارت مربیان

شرایط پذیرش:

گذراندن این دوره آموزشی براي کلیه علاقه مندان بلامانع است و تنها شرط لازم براي شرکت کنندگان داشتن مدرك کاردانی(برای دوره تربیت معلم، مدرک کارشناسی) است.

دوره های آموزشی گروه علوم تربیتی