گروه علوم پزشکی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

ارتقای سلامت عبارت است از “فرایند توانمند سازی مردم در شناخت و کنترل عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای سلامت محور و در نتیجه شیوه زندگی”. بنابراین، در یک مسئله ساده می توان گفت که “ارتقای سلامت”, علم و هنر کمک به مردم برای تغییر شیوه زندگی شان برای داشتن یک وضعیت سلامت پایدار می باشد. دانشمندان و صاحب نظران علوم سلامت معتقدند که مباحث ارتقای سلامت می بایستی به سه حوزه مهم: سلامت جامعه، پیشگیری از بروز بیماری های مزمن و واگیردار و کاهش بروز خطرات توجه شود. از سوی دیگر پیش گیری جز با خود مراقبتی و توانمند شدن مردم از طریق ارایه آموزش های خودمراقبتی و آموزش های سلامت محور میسر نیست. نظر به این اهمیت، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ، در حوزه آموزش های سلامت محور برای عموم جامعه، اقدام به راه اندازی کارگروه تخصصی در سال 1388 نمود و سپس به طراحی، تدوین و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت ذیل نموده است.

نام دوره هامدت دوره
تكنسين داروخانه مقدماتي100 ساعت
دستيار كنار دندانپزشك128 ساعت
ماساژ کلاسیک20 ساعت
تکنیک های عملی ماساژدرمانی و ورزشی45 ساعت
  حرکات اصلاحی و ارگونومی40 ساعت
کاربرد تمرینات ذهنی در روان درمانی100ساعت
مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان پیشرفته12 ساعت
مراقبت از استومی15 ساعت
تربیت دستیار متخصص زنان در مطب42 ساعت
تفسیر کاربردی نوار قلبی6 ساعت
کمک های اولیه و فوریت پزشکی56 ساعت
مبانی و مفاهیم اولیه طب سنتی(طبیعت شناسی)30 ساعت
اصلاح سبک زندگی 30 ساعت
تغذیه در طب سنتی ایران30 ساعت

دوره های آموزشی گروه علوم پزشکی